Scopul, obiectivele și activitățile proiectului

Ariile naturale protejate din Bazinul Fizeşului – care includ Lacul Ştiucilor şi Stufărişurile de la Sic – vor beneficia de un plan de management durabil în urma implementării unui proiect co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Asociaţia Educaţional-Ecologică ECOTRANSILVANIA şi Asociaţia ECOCHOICE, custozii acestor rezervaţii, implementează din luna iulie 2012 proiectul „Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”.

Finanţarea nerambursabilă a proiectului, a cărui durată este de treizeci de luni, se ridică la valoarea de 2.123.324 lei şi este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, domeniu major de intervenţie „dezvoltarea infrastucturii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • fundamentarea adecvată a managementului ariilor protejate vizate;
  • crearea premiselor pentru dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi management;
  • creşterea nivelului de conştientizare al publicului cu privire la reţeaua Natura 2000 şi conservarea valorilor naturale ale ariei de proiect;
  • creşterea capacităţii instituţionale a custozilor ariilor protejate vizate.

Activităţile proiectului urmăresc:

  • inventarierea a 46 de specii de faună (în special păsări) şi floră de importanţă comunitară şi naţională şi a 9 habitate prioritare din aria de proiect;
  • realizarea unor hărţi digitale ale ariilor vizate;
  • informarea şi consultarea comunităţilor şi a factorilor de decizie locală cu privire la buna gestionare a ariei;
  • elaborarea planului de management;
  • conştientizarea importanţei culturale, sociale şi economice a conservării biodiversităţii prin organizarea unor evenimente culturale şi a unui concurs inter-şcolar.

În context mai larg, acţiunile proiectate vor contribui la o mai bună cunoaştere a biodiveristăţii din Bazinul Fizeşului, precum şi la o schimbare pozitivă a atitudinii oamenilor – atât localnici cât şi vizitatori – faţă de mediul natural înconjurător.

Implementarea proiectului va căuta să aducă şi soluţii problemelor cu care se confruntă comunităţile locale din aria protejată: uscarea zonelor umede, atât din cauze naturale cât şi în urma intervenţiilor umane (drenări, defrişarea pădurilor de pe versanţi etc.), incendierea stufului, piscicultura practicată într-un mod ne-durabil şi care nu aduce beneficii localnicilor.

AnexăMărime fișier
panou-informativ-fizesu-gherlii.pdf211.52 KB
prezentare-proiect-bazinul-fizesului.pdf2.8 MO
pliant-informativ-bazinul-fizesului.pdf1.29 MO